Vedtægter


SKOLEKUNSTFORENINGEN MIDT-VEST

Vedtægter

Vedtægter konfirmeret på Generalforsamlingen på Skive Seminarium d. 16. Januar 2015

 

1. Foreningens navn er: Skolekunstforeningen Midt-Vest (vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2005).

 

2. Foreningens formål er at arbejde for kunstorientering i skoler og institutioner med formidlingsaktivitet og at øge interessen og fornemmelsen for vor tids kunst.

 

3. Som medlem kan optages skoler/undervisningsinstitutioner og enkelt personer.

 

4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

5. Bestyrelsen afholder ordinær generalforsamling hvert år i forbindelse med præsentationsudstillingen i august med 14 dages varslingsfrist og med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Valg af bestyrelse og revisor. Genvalg kan finde sted.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag indsendes til formanden senest 14 dage før.

7. Eventuelt

 

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¹/³ af medlemmerne ønsker det.

 

7. Bestyrelsen består af 7 (6) medlemmer.

Desuden vælges 2 (1) suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

 

8. Ved samtlige valg og afstemninger har hvert medlem – skole/institution/personligt medlem - 1 stemme. Samtlige valg og beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

9. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren.

 

10. Foreningen kan opløses, hvis mindst ²/³ af de skoler og institutioner, der er medlem, accepterer/ønsker det. Eventuelle midler fordeles mellem de skoler og institutioner, der er medlem.